ABC lokat bankowych


informacje finansowe

Lokata bankowa to nic innego, jak umowa zawarta pomiędzy bankiem a klientem, na mocy której klient powierza bankowi swój kapitał na określony czas w zamian za obietnicę zwrotu tego kapitału powiększonego o uzgodnione odsetki po zakończeniu umowy. W przypadku chęci dalszego korzystania z tej usługi należy podpisać nową umowę lub skorzystać z opcji tzw. lokaty odnawialnej, tj. takiej, która jeśli nie zostanie wypowiedziana automatycznie zostanie przedłużona na kolejny okres. Jeśli jednak zajdzie konieczność wcześniejszego zerwania umowy przez klienta musi się on liczyć z konsekwencjami utraty całości lub części odsetek.bankowość internetowa

Rynek bankowy oferuje wiele różnorodnych ofert lokat bankowych. Wszystkie one opierają się na zasadzie podanej w powyższej definicji, a różnice wynikają długości okresu, na jaki została zawarta umowa, wysokości i charakteru oprocentowania, minimalnej kwoty wpłaty oraz licznych elementów dodatkowych, które najczęściej polegają na tym, że w zamian za nieco wyższe oprocentowanie lokaty klient kupuje inne produkty banku takie jak chociażby rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy czy kartę kredytową. Dzięki sprzedaży dodatkowych usług bank niejako wiąże ze sobą klienta na okres dłuższy niż jedynie czas trwania lokaty.

Pomimo dynamicznie zmieniającego się świata lokaty bankowe styczeń 2016 pozostają jednym z najpopularniejszych sposobów gromadzenia oszczędności. Z jednej strony dają znacznie wyższe oprocentowanie niż tradycyjne konta oszczędnościowe bez konieczności zamrażania środków na długi czas. Lokatę można założyć na okres jednego miesiąca, a istnieją nawet lokaty jedno- czy kilkudniowe. Z drugiej strony gwarantują wypłatę uzgodnionych odsetek, dzięki czemu są narzędziem znacznie bezpieczniejszym niż np. fundusze inwestycyjne lokujące zgromadzony kapitał w akcjach spółek giełdowych.
Aby wyliczyć oczekiwany zysk z lokaty trzeba wziąć pod uwagę trzy zasadnicze elementy: oprocentowanie nominalne lokaty, częstotliwość kapitalizacji odsetek oraz podatek od zysków kapitałowych zwany popularnie „podatkiem Belki”. Banki najczęściej dołączają do umowy symulację zysku, która uwzględnia te czynniki. Jeśli nie ma takiego załącznika warto o niego poprosić.

Najbardziej popularne na rynku są lokaty terminowe w walucie polskiej odpowiadające powyższym założeniom. Niemniej jednak możemy też spotkać inne rodzaje lokat. Najważniejsze z nich to: lokata walutowa (rozliczana w walucie innej niż złotówka), lokata rentierska (przeznaczona dla osób oczekujących regularnych wypłat odsetek od zgromadzonego kapitału) czy lokata strukturyzowana, w której część kapitału jest inwestowana w mniej bezpieczne fundusze inwestycyjne.